Nieminen & Voutilainen seuran duppelimestarit

16.6.2020

Juha Nieminen ja Ismo Voutilainen
pelasivat seuran duppelimestareiksi
Juha Nieminen ja Ismo Voutilainen pelasivat seuran duppelimestareiksi

Liitteet